Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Սիմէօն Կաթողիկոս
Title: Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսեան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի ուսումնարանի հայոց ընծայեցելոյ ՛ի Քաջատոհմիկ Ազնիվ Գէորգայ Երեմեան Արծրունւոյ Վանեցւոյ վերաբնակեցելոյ ՛ի Թիֆլիզ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Թիֆլիզ
Year of Publication: 1823
Notes: Շարակարգեալ ՛ի Սիմէօն Կաթուղիկոսէ ամենայն հայոց երևանցւոյ՝ յաւելուածովք նորահիւս շարականաց և աղօթից: Յամի Տեառն 1771, յուլիսի 10։ Տպեալ երկրորդ անգամ: Ի Հայրապետութեան Տեառն Եփրեմայ Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի ամենայն հայոց: Սյունակագիր: Տիտղթ. զարդափակ, վրան՝ զարդ:
Շարվ. 16x25 սմ։
18 զարդափակ էջ։
File size: 8,91 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 1868-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia