Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Տեվրիշեան Պօղոս
Title: Հոգելից պտուղ
Publisher (standardized): տպ. «Ս. Ժողովոյն տարածութեան հաւատոյ» (Ուրբանյան)
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի սուրբ ժողովոյն տարածութեան հաւատոյ
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): Ի Հռովմ
Year of Publication: 1816
Notes: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 76-ի փոխարեն տպված է 67, 77-ի փոխարեն 87:
Շարվ. 7x13 սմ։
Ը, 4 չհ., 252 էջ։
File size: 16,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1498-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia