Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Հաւաքումն Բրոթէսդանդ ըսուած քրիստոնէից գործածած հաւատոյ դաւանութեանց և քրիստոնէականաց, որ կը պարունակէ
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆիտի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Կուլիէլմոս Կրիֆֆիթի
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Ի ԶՄԻՒՌՆԻԱ
Year of Publication: 1846
Notes: Ա. Համառօտ քրիստոնէական Մարտինոս Լուտերի։
Բ. Դաւանութիւն հաւատոյ Գաղդիայի և Հելվետիայի բարեկարգեալ եկեղեցիներուն։
Գ. Երեսուն և ինը յօդուածները անգղիացւոց և Իռլանտացւոց (Եպիսկոպոսական) եկեղեցիներուն։
Դ. Համառօտ քրիստոնէական Վեսթմինսդրի (երիցական) աստուածաբաններու ժողովին։
Ինչպես նշված է տիտղոսաթերթում, գրքում ամփոփված են չորս ինքնուրույն աշխատություններ։ Յուրաքանչյուրն ունի առանձին էջակալություն և տիտղոսաթերթ։ Դրա հետևանքով մատենագիտական ցուցակներում և գրադարանային քարտարաններում այս մեկ գիրքը նկարագրվել է տարբեր անուններով իբրև տարբեր գրքեր։ Այս շփոթությունը առաջացել է այն բանից, որ ընդհանուր տիտղոսաթերթում և յուրաքանչյուր գրքի ինքնուրույն տիտղոսաթերթում անունները միանման չեն գրված։ Օրինակ, ընդհանուր տիտղոսաթերթի Ա կետում նշված անունը ինքնուրույն տիտղոսաթերթում դարձված է «Փոքրիկ քրիստոնէական տէր Մարտինոս Լուտեր վարդապետի»։ Բ կետի անունը՝ «Դաւանութիւն հաւատոյ, որ միաբան հաւանութեամբ ըրած են Գաղղիացի տէրութեան բարեկարգեալ եկեղեցիները»։ Գ կետինը՝ «Անգղիական եկեղեցիին հաւատոյ երեսուն և ինը յօդուածները»։ Դ կետի անունը՝ «Աստուածաբանական վարդապետութիւն կամ Համառօտ քրիստոնէական Վեստմինսդրի ժողովին»: Բացի դրանից Բ կետի «Դաւանութիւն հաւատոյ»-ի ինքնուրույն տիտղոսաթերթում տպագրության տարեթիվը 1845 է։
Շարվ. 6,5x11 սմ։
53+52+54+99 էջ։
File size: 7,23 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 2137-ԱՀ, 2138-ԱՀ (Ա), 2139-ԱՀ (Բ), 2140-ԱՀ (Գ), 2141-ԱՀ (Դ)
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia