Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Առողջութիւնը պահպանելու վրայ օգտակար կանոններ
Publisher (standardized): տպ. «Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը» (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1850
Notes: Վերնագրից առաջ՝ «Կրթական եւ զբօսալի տետրակներ Թ»:
Շարվ. 7,7x14 սմ։
45, 3 չհ. էջ։
File size: 10,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 2040-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia