Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Յայտարարութիւն եւ համառօտ դաւանութիւն Հայաստանեայց Աւետարանական եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1846
Notes: Հաստատեալ Յամի Տեառն 1846 յունիս 19։
Տիտղոսաթերթ չունի։ Գրքի անունը դրված է բնագրից առաջ։ Տպագրության վայրը դրել ենք ենթադրաբար։ Իսկ թվականը՝ հիմնվելով վերնագրի վրա։
«Հայ գիրքը 1801-1850թթ» մատենագիտության մեջ գրքի տպագրության վայրը ենթադրաբար նշվել է Կ. Պոլիս:
Շարվ. 9x15,7 սմ։
16 էջ։
File size: 3,88 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia