Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Յիսուսի վարուցը համառօտ պատմութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Հովհ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1849
Notes: Գաղղիերէնէն թարգմանեալ։ Թարգմ. Նիկողայոս Զորայանի: Թարգմանչի անունը տիտղոսաթերթում չի նշված։ Առաջաբանի վերջում ստորագրված է թարգմանչի անվան սկզբնատառերը՝ Ն. Մ. Զ.:
Շարվ. 6,8x12,7 սմ։
7, 69, 1 չհ. էջ։
File size: 4,38 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 631-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia