Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Իրլանտայի տնակը։ Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1846
Notes: (Տիտղթ. առաջ՝ «Մատենադարան մանկանց, 6. Իրլանտայի տնակը»)։ Ըստ Զարբհանալյանի և Ղազիկյանի «Մատենադարան մանկանց» մատենաշարով լույս տեսած բոլոր գրքերը կամ Շմիդինն են, կամ դրված են նրա հետևությամբ։
Շարվ. 5,5x10 սմ։
96 էջ։
File size: 11,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 2016-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia