Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ֆենելոն Գաղղիացի
Title: Արկածք Տելեմաքայ
Publisher(standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1850
Notes: Վիպասանեալ ի Ֆենելոնէ Արքեպիսկոպոսէ Գաղղիացւոյ և թարգմանեալ ի ձեռն Եդուարդայ Արքեպիսկոպոսի Հիւրմիւզեան ի Մխիթարեան Ուխտէ։ …Հտ. Ա—Բ։
Թեև Բ հատորն ունի առանձին էջակալություն և տիտղոսաթերթ, բայց երկու հատորները տպագրվել են միաժամանակ։ Երկու հատորների համար կազմված և վերջում կցված է միասնական այբբենական-առարկայական ցանկ և վրիպակների տախտակ։ Պատահում է նաև, որ Ա և Բ հատորները կազմված են լինում առանձին-առանձին:
357+347, 1 չհ. էջ։ Շարվ. 8,1x14,5 սմ։
File size: 115 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library