Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Չամուռճեանց Յովհաննէս
Title: Հաղորդութեան վրայ նամակներ։ Տետրակ Բ
Publisher (standardized): տպ. Հովհ. Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1846
Notes: Սուրբ խորհրդոյս վրայ եկեղեցւոյ վկայութիւնը։ Տետրակ Բ։ (Շապկի վրա՝ «Ճառ հաղորդութեան. Մասն Գ»):
Տպակից է` Հաղորդութեան վրայ նամակներ (1845); Հաղորդութեան վրայ նամակներ։ Տետրակ Բ (1846) գրքերին:
Շարվ. 7,5x14,5 սմ։
95 էջ։
File size: 16,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 1199-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia