Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Եէնի տուա քիթապը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Place (standardized): Վիեննա
Year of Publication: 1839
Notes: (Նոր աղօթագիրք, հայատառ թուրքերեն):
Գրքում կան տպագրական վրիպակներ՝ էջ 19-ի փոխարեն տպագրված է 12, 112-ի փոխարեն՝ 211, 378-ի փոխարեն՝ 478:
8, 460 էջ։
File size: 46,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 739-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia