Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Երից որդւոց Պօղոսի Արապեան Ապուչեխցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Յօրթագյուղ
Year of Publication: 1839
Notes: Ընդ որս և չորեքտասան թուղթք երանելոյն Պօղոսի առաքելոյն և Թուղթք կաթուղիկեայց և Տեսիլք Յոհաննու։
Շարվ. 8x13 սմ։
483 էջ։
File size: 23,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 515-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia