Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ներսիսեան Պօղոս Ղարադաղցի
Title: Համառօտութիւն հայկական քերականութեան
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Շուշի
Place (as it is on book): Ի ՇՈՒՇԻ
Year of Publication: 1829
Notes: Աշխատասիրութեամբ տեառն Պօղոսի գերիմաստ վարդապետի Ներսիսեան Ղարատաղցւոյ՝ ի միաբանութենէ սրբոյ Ստաթէի։
Շարվ. 10x17 սմ։
4 չհ., 130, 1 չհ. էջ։
File size: 35,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1152-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia