Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Տէրտէրեան Ղուկաս
Title: Խոնարհագոյն ուսոդութիւն: Գ տոմար
Publisher (standardized): տպ. «Ի վանս Պ. ս. Աստուածածնի» (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Պ. Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի ՎԻԷՆՆԱ
Year of Publication: 1846
Notes: Երեքանկիւնաչափութիւն և հատածք կոնի (Եռանկիւնաչափութիւն): Վերջում 3 մեծադիր թերթ եռանկյունաչափական պատկերներ:
Շարվ. 7,7x14,7 սմ։
8 չհ., 134 էջ։
File size: 15,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1522-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia