Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Աստուածաշունչ
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Հովհաննիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Սարկաւագ Յովսէփ Յօհաննիսեանի
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): ի ՍԱՆԿՏՊԵՏՐԲՈՒՐԳ
Year of Publication: 1817
Notes: Աստուածաշունչ գիրք Հնոց եւ Նորոց Կտակարանաց շարակարգութեամբ նախնեացն մերոց եւ ճշմարտասիրաց թարգմանչաց։ Ի Հայրապետութեան սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի Տեառն Եփրեմայ Սրբազնասուրբ Կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց։ Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 712-ի փոխարեն տպագրված է 694, 889-ի փոխարեն 867, 1087-ի՝ 1055:
Շարվ. 18,5x24 սմ։
6 չհ., 1126 էջ։
File size: 273 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1847-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia