Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գիրք պատմութեան կայսերն Փոնցիանոսի և կնոջն թագուհւոյ և որդւոյ նորին Դիոկղետիանոսի և եօթանց իմաստասիրաց
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի (Արապյան)
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1804
Notes:
Շարվ. 7,4x13 սմ։
325, 3 չհ. էջ։
File size: 29,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 2-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia