Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Աստուածաշունչն է մատեան երկնային
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական ճեմարանի
Place (standardized): Կալկաթա
Year of Publication: 1828
Notes: Գիրքը տիտղթ չունի: Բնագրից առաջ նշված է. «N 28 The Bible of divine authority. Աստուածաշունչն է մատեան երկնային», իսկ տողատակին՝ «Զոր փոխեաց ի Հայ Յովհաննէս Ավդալեանց»։
Շարվ. 8x14,7 սմ։
17 էջ։
File size: 4,58 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 213-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia