Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ի տօնախմբութեան անուան վսեմափառ Անտոնի գեր. Հասուն եպիսկոպոսապետի. Ն. Կ. յԱնտոնեան միանձանց նուէր
Publisher (standardized): տպ. Անտոնյան
Publisher (as it is on book): Ի գործարանի Անտոնեան միանձանց
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): Ի Հռոմ
Year of Publication: 1850
Notes: Չափածո։
Շարվ. 11,5x17,5 սմ։
7 էջ։
File size: 753 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 704-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia