Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Չամչեան Միքայէլ
Title: Խրախճան պատմութեան Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ Մարդասիրական Մամլոջ
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1824
Notes: Յօրինեալ ի Հայր Միքայէլ վարդապետէ Չամչեանց և տպագրեալ ի Վէնէտիկ։ Վերստին տպագրեցաւ՝ ի պէտս Մարդասիրական ճեմարանին, արդեամք և ծախիւք նորին։
Շարվ. 11x16,5 սմ։
Է, 587 էջ։
File size: 126 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 2188-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia