Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Պրէնտեան Յովհան (John Brand)
Title: Բառարան Հայերէն եւ Անգղիական։ Հտ. Բ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի գործատան Վանաց Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1825
Notes: Աշխատասիրեալ ի Յովհաննէ Պրէնտեան Անգղիացի ասպետէ Վ. Ա.։ Ձեռնտուութեամբ Հ. Յարութիւն վ. Աւգերեան։ Հտ. Բ։ Բ տիտղթ. A Dictionary Armenian and English, by John Brand esq. A. M. With the assistance of Father Paschal Aucher D. D. Vol. II. Այս աշխատության Ա հատորը լույս է տեսել 1821 թ. «Բառարան Անգղիերէն և Հայերէն» վերնագրով:
Շարվ. 12x19 սմ։
24, 640 էջ։
File size: 91,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 306-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia