Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ժամանակի վերջն
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպագրատան Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկով
Year of Publication: 1840
Notes: Թարգմանութիւն։ Երկրորդ տպագրութիւն։
Շարվ. 8x13,5 սմ։
33 էջ։
File size: 3,80 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 701-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia