Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Աղօթամատոյց սրբազան տեղեաց
Publisher (standardized): տպ. Սրբոց Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոց Յակովբեանց Առաքելոց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Ի ՍՈՒՐԲ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄ
Year of Publication: 1848
Notes: Հաւաքեալ յաղօթից Վարդանայ վարդապետի սակս ջերմեռանդ հոգեսիրաց, որք անձամբ կամ մտօք ներկայանան ի տնօրինական տեղիսն Քրիստոսի աստուծոյ մերոյ։ Տպեալ վերստին։ Տիտղթ. առաջ՝ «Աղօթամատոյց համառօտ»
Շարվ. 7,3x13,8 սմ։
21 էջ։
File size: 1,43 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 165-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia