Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գիւտ կովային պիսակին
Publisher (standardized): տպ. Ավետ Ջնթլումյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Աւետ Ջընթլումեանի
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթայ
Year of Publication: 1814
Notes: Եղանակ գիւտի նորին և գործածութեանն, ի մարդկան և ազդի ազգի օգտութիւնք, որք ի նմանէ ընծային ազգի մարդկան։

Շարվ. 8x13,5 սմ։
28 էջ։
File size: 6,03 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia