Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ճամճեան Փիլիպոս
Title: Գիրք խօսակցութեան գաղղիերէն, անգղիերէն, հայերէն, տաճկերէն, գերմաներէն, իտալերէն
Publisher (standardized): տպ. «Պաշտպան ս. Աստուածածնի վանքը» (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Պաշտպ. Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1848
Notes: Որուն մէջը կան գործածական բառից հաւաքում, խօսքի ձեւով լծորդութիւնք, սկզբնական խօսքեր, ամէն կերպ նիւթերու վրայ խօսակցութիւններ և ստակներու համեմատութիւն։ Nouveau guide de conversation francais - anglais - armenien - turc - allemand - italien, a l’usage de tous les hommes d’affaires ets.
Շարվ. 8x12,2 սմ։
XIX, 749 էջ։
File size: 172 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 992-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia