Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Գրիգոր Նարեկացի
Title: Նարեկ. Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի (Արապյան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս Քաղաքի
Year of Publication: 1812
Notes: Բաշխեալ յիննսուն և հինգ բանս հոգեսուն մաղթանաց։ Նորապէս սրբագրեալ համեմատութեամբ հնագոյն և ընտիր ընտիր ձեռագիր օրինակաց։
Շարվ. 10,8x16,5 սմ։
410, 1 չհ. էջ։
File size: 48,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 204-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia