Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Եունկ
Title: Թէնհատէ պիր քեամիլ ատամ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սբ. Ղազար մանասթըրընտա պասմա
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիք
Year of Publication: 1816
Notes: Եունկ Ֆէյլէսօֆուն՝ պու իսմ իլէ թէ՝լիֆ էթտիյի քիթապա մանէնտ. Փարիս քիլիսէսի գանօնիգլէրինտէն Փէյ նամ գանօնիգին թէ՝լիֆի տիր քի, իշպու լիսան ի թիւրքիյէ թէրճիւմէ օլունմուշտուր: Հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 5,5x11,5 սմ։
ԺԴ, 178, 2 չհ. էջ։
File size: 32,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia