Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Առաջին կանոն Սաղմոսի
Publisher (standardized): տպ. «Ուսումնարանի Հայոց ընծայեցելոյ յԱզնուական Գէորգայ Արծրունւոյ» (Ներսիսյան դպրոցի)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ուսումնարանի Հայոց ընծայեցելոյ յԱզնուական Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1850
Notes: Բաժանեալ ի հեգենայս, ի պէտս դեռավարժից։
Շարվ. 6,5x10 սմ։
48 էջ։
File size: 14,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 175-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia