Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Բուրվառ աղօթից
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբն Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1831
Notes: Կատարված երկրորդ հրատարակությունն է սա, որ տիտղոսաթերթով, ձևավորումով շատ նման է նախորդին: Տարբերությունը երևում է էջերի քանակից։
Շարվ. 3,7x6,7 սմ։
նկ., 263 էջ։
File size: 15,2 MB
Holdings: Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia