Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Հոհենլոհէ Աղեքսանդր
Title: Աղեքսանդր Հոհենլոհէ իշխանազուն քահանային ամմէն վիճակին յարմար հոգեշահ խրատները
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐՈՒ ՎԱՆՔԸ
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): ՎԵՆԵՏԻԿ
Year of Publication: 1838
Notes: Տիտղթ. առաջ՝ «Սուրբ ըլլալու մտածմունք և գործք»:
Շարվ. 4,8x10,1 սմ։
6 չհ., 328, 1 չհ. էջ։
File size: 37,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 922-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia