Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գիրք Մեծ Մաշտոց կոչեցեալ
Translated Title: Book of rituals of the Armenian church
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի (Արապյան)
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized) : Կ. Պոլիս, Քյուրքճի խան
Place (as it is on book) : Ի Կոստանդինուպօլիս, ի քիւրքճի խանին
Year of Publication: 1807
Notes: Յորում հաւաքեալ աւանդին ըստ մեծի մասին Կարգք և Կանոնք արարողուե Հայաստանեայցս Սբ Եկեղեցւոյ։ Արարեալ ի Նախնեաց, և կարգաւորեալ ի մերոյ Սբյ Թարգմանչաց և ի շնորհափայլ մեծաց Վարդապետաց։ Իսկ և այժմ սրբագրուբ Տպագրեցեալ ի Տիրահրաւէր Հայրապետուե՝ որ ի Լուսանկար Աթոռն Սբ Էջմիածին, Տռն Դանիէլի Լուսաւորչապսակ Սրբազան Կաթուղիկոսի ամ Հայոց։ Եւ յարժնաժառանգ Պատրիարգուե ամ Տնօրինական Տեղեաց՝ որ ի Քսակիր Քաղաքն Սբ Եէմ, Տռն Թեոդորոսի Արքեպիսկոպոսի։ Հոգեշունչ հրամանաւ Տռն Յօհաննու Արհիապանծ Եպսի և Ածաբան Պատրիարգի Արքայանիստ մեծի Մայրաքաղաքիս Կոստանդինու պօլսոյ։
426 էջ։ Շարվ. 19,3x24 սմ։
File size: 146 MB
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library