Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Մսերեան Մսեր
Title: Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոտիեի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Վլատիմիրայ Կոդիէ
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1850
Notes: Աշխատասիրութեամբ Մսերայ վարժապետի Գրիգորեան Զմիւռնացւոյ։ (Շապկի վրա՝ «Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ. ընդարձակեալ համապատշաճ վկայութեամբք»):
Շարվ. 8,3x14 սմ։
ԽԸ, 418 էջ։
File size: 29,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 1079-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia