Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Ներսէս Շնորհալի
Title: Գիրք, որ կոչի Յիսուս որդի
Publisher (standardized): տպ. Աբրահամ Թերզյանի
Publisher (as it is on book): Ակնեցի մհսի Յօհանեան մհսի Աբրահամ ամիրայի
Place (standardized): Կ. Պոլիս, Հասանփաշա խան
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս, ի Հասանփաշայ խանն
Year of Publication: 1824
Notes: Շարադրեալ ներչափական բանիւք ի մերս շնորհալի հայրապետէ ի Ներսիսէ Կլայեցւոյ։ Որ այժմ անդրէն նորոգ ի լոյս ընծայեալ ի հնագոյն և ի յընտիր գրչագիր գաղափարէ յիմէքէ համեմատուբ քանի ինչ այլ և այլ օրինակաց. Որ ի Հայրպտուե Սբյ Էջմիածնի Տռն Եփրեմի Սբզն Կաթուղիկոսի ամ հայոց։ Եւ ի Պատրիարգուե սբյ Եէմի Տռն Գաբրիէլի գերերջանիկ Արք Եպսի։ Նաև ի Պատրիարգուե մեծի մայրաքղքիս Կոստանդնուպօլսոյ Տռն Կարապետի Երանաշնորհ Արհի Եպսի։ Որոյ վեհեփեռ հրամանաւ՝ ի տիպ արձանացեալ։ Արդեամբք և ծախիւք առն ազգասիրի և բարեպաշտի ակնեցի մհսի Յօհանեան մհսի Աբրահամ ամիրայի։
472 էջ։ Շարվ. 8x12,3 սմ։
File size: 51 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library