Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Աղանուրեանց Յ. Յ.
Title: Այբբենարան կամ Աղանուրական կարգ ուսմանց
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի մարդասիրական Տպարանի
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1824
Notes: Յօրինեալ ի պէտս նորավարժ մանկանցն Մարդասիրական ճեմարանի։
Շարվ. 8,5x14 սմ։
4 չհ., 256 էջ։
File size: 18,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 154-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia