Armenian Books
Author: Յովհաննէս Կոստանդնուպոլսեցի
Title: Պատասխանատրութիւնք
Translated Title: Reply to a letter of opposition written by certain brother Armenians
Publisher(standardized): տպ. Ջիակոմո Մորետտիի
Publisher (as it is on book): Եաքօմօ Մօրէթթի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1687
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՅՈՀԱՆՆԻՍԻ /ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ/ Կոստանդինուպօլսեցւոյ/Պատասխանատրութիւնք թղթոյ/ ուրումն ընդիմադրականի գրե/ցելոյ յեղբարց ոմանց հայ/կազունեաց։/ Յամի տ[եառ]ն 1687./ Ի վէնէտիկ քաղաքի առ Եաքօմօ /Մօրէթթի։/
Տիտղոսաթերթը զարդափակ, դարձերեսը չտպագրված։
Գիրքը թերի է վերջից, բացակա են էջ 25-ից մինչև վերջ:
Շարվ. չափը շրջանակով՝ 11,5x7 սմ։
47 զարդափակ էջ։
File size: 6,88 MB
Holdings: Isfahan, New Julfa All Saviour's Cathedral Library
Year and Place of Digitization: 2016, New Julfa All Saviour's Cathedral Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the New Julfa All Saviour's Cathedral Library