close this section of the library Յովհաննէս Պոնա
View the document Կերակուր քահանայից
View the document Ձեռբածութիւն յերկինս (1674)
View the document Ձեռբածութիւն յերկինս (1705)
View the document Սկզբունք եւ ուսուցմունք կենի քրիստոնէականի