close this section of the library Յովսեփ Արղութեանց
View the document Դուռն ողորմութեան
View the document Քարոզ
View the document Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցման եւ ողբոյ (1791)
View the document Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցման եւ ողբոյ (1792)