close this section of the library Պետրոս Արագօնացի
View the document Գիրք առաքինութեանց (1721)
View the document Գիրք առաքինութեանց (1772)
View the document Գիրք մոլութեանց (1720)
View the document Գիրք մոլութեանց (1773)
View the document Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք