Armenian Rare Books
Author: Պետրոս Ղափանցի
Title: Երգարան
Translated Title: Song book
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Աստվածատրյանի
Publisher (as it is on book): ի Տպարանի Աստուածատուրի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ի Կոստանդնուպօլիս Քաղաքի
Year of Publication: 1772
Notes: ԳՐՔՈՅԿ/ կոչեցալ/ ԵՐԳԱՐԱՆ:/ Տպագրեցեալ ի Հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Սիմէօնի/ Սրբազան Կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կ[ո]սի/ ամ[ենայն] Հայոց։/ Եւ յերկուց Պ[ա]տր[իա]րգաց՝ ս[ր]բ[ո]յ Ե[րուսա]ղէմի/ և Կոստանդնուպօլսոյ մեծի քա­/ղաքի՝ Տ[եառ]ն Պօղոսի, և Տ[եառ]ն Գրիգորի/ Երջանկազարդ և Ա[տուա]ծաբան Վարդա/պետաց։/ ի Կոստանդնուպօլիս Քաղաքի։/ Ասաց[եա]լք ի յետնորդ միաբանէ՝ մօրն/ լուսոյ ս[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի՝ ի Պետրոսէ/ Վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տէ Ղափանցւոյ։/ Ի թուականիս ռմիա։ Սեպ. 14։/ ի Տպարանի Ա[ստուա]ծատուրի։/
Շարվ. 16x11 սմ։
2-172 զարդափակ էջ։
File size: 31,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 899-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia