Armenian Rare Books
Author: Պօղոս Սեներեան
Title: Կրթութիւն ապաշխարողի
Translated Title: Education of the Penitent
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անտոնի Պօոթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1751
Notes: ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ ԱՊԱՇ/ԽԱՐՈՂԻ/ Առ ի բարեպէս խոստովանիլ։ / Գիրք հոգևոր, յորմէ ամ[ենայն] ոք կարէ/ ուսանիլ զհաւաստի եղանակ դառնալոյ ի շնորհս Տ[եառ]ն/ և պահիլ ի նոյն:/ Շարադրեալ ի Պօղոսէ սեներեան,/ յընկերակցութ[են]է Յիսուսեան։/ Նորապէս թարգմանեցեալ յիտալա/կան բարբառոյ ի Հայոց լեզու, ի Սարգսէ Վարդապետէ, և Արք/եպիսկոպոսէ Կոստանդնուպօլսե/ցւոյ, որոյ աշխատութեամբն նաև տպագրեցաւ։/ Ի Հայրապետութե[ան] ս[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի, տ[եառ]ն/ Ղազարու հայոց Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն. 1751։ Եւ հայոց. ռմ։/ Ի Վենետիկ։/ Ի Տպարանի Անտոնի Պօոթօլի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց։/
Շարվ. 10,7x6 սմ։
XXVIII, 240 (=268) էջ։
File size: 22 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1515-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia