Armenian Rare Books
Author: Պօղոս Տարօնացի
Title: Թուղթ ընդդէմ Թէոփիստեայ
Translated title: The epistle of Paul of Taron written against Theopistut, the Roman philosopher.
Publisher: տպ. Չնչին Հովհաննեսի
Place: Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1752
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ Թուղթ/ԵՐԱՆԵԼՒՈՅՆ/ Պօղոսի Տարօնացոյ Յաղթօղ/ Ախոյեան Վարդապետի. Ընդդեմ/ թէոփիստե[ա]յ հոռոմ Փիլիսոփային։/ Տպագրեցեալ ի Հայրապետութե[ան]/ Ս[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի Տեառն Մինասայ/ ամ[ենայն] Հայոց՝ Ինքնագլուխ, Սրբազան/ Կաթուղիկոսին։/ Եւ ի Պատրիարգութե[ան] Սրբոյն/ Սաղիմայ Տեառն Յակոբայ Ա[ստուա]ծա/բան Վարդապետի։/ Եւ ի Պատրիարգութե[ան]ն Կոստան-/դընու Պօլսոյս՝ Տեառն Գէորգայ/ Ա[ստուա]ծաբան Րաբունապետի. և Հրա-/մանաւ նորին։/ Արդեամբք Ապուչեխցի Հովուե[ա]նց/ հանգուցեալ Մ[ա]հտ[ես]ի Պաղտասարի/ Որդւոց/ն՝ Մ[ա]հտ[ես]ի Խաչատուրին, և Գէորգ Աղային։/ ի թուին (ռմա։) յԱպրիլի (զ։)/
358 զարդափակ էջ: Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 15x9,5 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ։ 1 փորագիր պատկեր 10-րդ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր, զարդագրեր և 1 լուսանցազարդ 11-րդ էջում։ Բնագիրը մոտ 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր և գրխագրեր:
File size: 33,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/82
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library