close this section of the library Սիմէօն Ջուղայեցի
View the document Տրամաբանութիւն
View the document Տրամաբանութիւն:- Արտադրութիւն վասն անձին մարդոյ
View the document Քերականութիւն (1725)