close this section of the library Ստեփաննոս Աւգերեանց
View the document Քէօմիւրճեանց տէր Կոմիտաս քահանայնըն վարքը, վէ նահատակութիու: Հայատառ թուրքերեն