Armenian Rare Books
Author: Փաւստոս Բուզանդ
Title: Պատմութիւն հայոց
Publisher: տպ. Մարտիրոս Սարգսյանի
Place: Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1730
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԲՈՒԶԱՆԴԱՐԱՆ/ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ։/ Շարագրեալ Բուզանդայ մեծի պատմագրի։/ Զոր սկսեալ (զկնի սրբոյն Գրիգորի լու/սաւորչին մերոյ,) պատմէ զանցս անցից ժա/մանակաց դիպուածոց երկրին Հայաստա/նեայց. զՔահանայապետիցն, և զերևելի/ եպիսկոպոսացն հանդերձ թագաւորօքն։/ Եւ զոր ինչ Դիպեցան և հասին ի վ[ե]ր[այ] ազգիս/ հայոց ի Պարսից և Յունաց. և ևս ի մերայ/նոց Համառօտեալ հասուցանէ մինչև յա/ւարտ Պատմագրութե[ան]ս։/ Նորում շարագրին Դպրութիւնք երեք։/ Առաջին դպրութի[ւն]ն ունի գլուխս իա։/ Երկրորդն. ծթ։ և Երրորդն. խդ։/ Տպեցեալ ի Հայրապետութե[ան] մեծի Աթո-/ռոյն սրբոյն Էջմիածնի տ[եառ]ն Աբրահամու սր/բազան Կաթուղիկոսի ամ[ենայն] հայոց։/ Եւ ի պ[ա]տրիարգութե[ան] սր[բ]ո/յ Եկուսաղ\էմի Տ[եառ]ն Գրիգորի/ արք եպիսկոպոսի։/ Այլև ի պատր[ի]արգութե[ան] Կոստ[ա]նդնուպօլսոյ/ տ[եառ]ն Ովհաննիսի արք եպիսկոպոսի։/ Արդեամբք և գոյիւք խօճայ Յակօբին. խօճայ/ Կարապետին. խօճայ Ղազէրին. և մահտեսի/ Խաչատուրին։ (ի թուիս մերում ռճհթ։)/ Դեկ. ա.
396 զարդափակ էջ։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 16.2x10.9 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ։ Էջախորագրերով, հիշագրգեր չունի։ 3 փորագիր պատկեր։ 2 գլխազարդ, լուսանցազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։
File size: 35,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Լև/1530
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library