Armenian Rare Books
Author: Պետրոս Արագօնացի եւ Բարդուղիմէոս Բոնոնիացի
Title: Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1704
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԽՐԱՏԱԿԱՆՔ/ ԵՒ/ ՀՈԳԵՇԱՀՔ/ ՔԱՐՈԶՔ/ Շարադրեալ յերկոցունց Ա[ստուա]ծաբա-/նից և Հոգնահանճարից Վարդա/պետաց ի կարգէ քարոզողաց,/ այսինքն, երանեցելւոյն Ի Բար/դուղիմէոսի, և Պետրո-/սի Արագօնացւոյ,/ Տպեցեալ ծախիւք Ամենապայծառ/ Շէհրիմանեանց, բարեպաշտ և/ Ա[ստուա]ծասէր Պարոն Մուրատի որդի,/ Պարոն Սահրատին, առ ի/ հոգևոր շահաբերութի[ւն]/ մերոց Հայկազուն/ Քրիստոնէից: / Յամի փրկչին. 1704. Փետր. ը./ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Մեծաւորաց Հրամանաւ:/
270, 2 չհ. (=272) էջ։ : Ութածալ, մամուլանիշերը լատինատառ : Շարվ. չափ՝ 7,6x13,5 սմ : Տիտղթ. զարդափակ : 2 փորագիր պատկեր 8 և 141 էջերում, գլխազարդեր, զարդագրեր և լուսանցազարդեր : Բնագիրը մոտ 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր:
Գրքի թվային տարբերակը Հայաստանի ազգային գրադարանին է տրամադրել Ռուսաստանի Պետական գրադարանը:
File size: 72,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Denmark, Copenhagen, Royal Library
Russia, Moscow, The Russian State Library
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library