close this section of the library Գաբրիել Աւետիքեան
View the document Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի։ Հայատառ իտալերեն