Armenian Rare Books
Author: Գրիգոր Տաթեւացի
Title: Քարոզգիրք: Ամառան հատոր
Publisher: տպ. Աբրահամ Թրակացու
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1741
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ ՔԱՐՈԶՈՒԹե[ան]./ Որ կոչի Ամառան հատոր։/ Արարեալ ս[ր]բ[ո]յ հօրն մերոյ Գրիգո/րի Տաթևացւոյն եօթնալոյս վար/դապետի։ Տպագրեցեալ օգնակա/նութ[եա]բ ս[ուր]բ առաքելոցն Թադէոսի/ և Բարթուղիմէոսի. և ս[ր]բ[ո]յն Գրիգո/րի մերոյ լուսաւորչին: Եւ արագա/հաս վկային ս[ր]բ[ո]յն Մինասայ:/ Ի հայրապետու[թ]ե[ան] ս[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի/ լուս[ա]կառոյց՝ տիրանկար՝ և անյաղթե/լի աթոռոյն, Տ[եառ]ն ՂԱԶԱՐՈՒ/ ամ[ենայն] հայոց երիցս երանե[ա]լ գերընտիր/ երջանիկ և ա[ստուա]ծաբան Կաթ[ու]ղ[ի]կոսի։/ Եւ ի պատրիարգու[թ]ե[ան] ս[ր]բ[ո]յ ե[րուսաղ]էմի ք[րիստո]ս/ակոխ տեղեացն Տ[եառ]ն Գրիգ/որի ա[ստուա]ծ/աբան Վարդապետի։/ Եւ ի կոստանդնու պօղսոյ քաղ[ա]քիս/ պատրիարգու[թ]ե[ան]` Տ[եառ]ն Յակօբայ ա[ստուա]ծ/աբան Վարդապետի։/ Հրամանաւ վերոյգրեցեալ սրբա/զան վեհին մերոյ։/ Այլև հրամանաւ երկուց սրբազա/նից վերոյգրեցելոց պատրիարգացս։/ ընդ հովանեաւ ս[ուր]բ Ա[ստուա]ծածնին բազ/մահաւաք եկեղեցւոյն ի կոստանդնու/պօլիս։ Արդեամբ և ծախիւք Ղա/փանցի Մահտեսի Շահնազարին։/ Թուին. ռճղ։ Փետրվարի. իե։/
3-740 երկսյուն, զարդափակ էջ, էջակալությունը հայատառ և. արաբական թվանշաններով։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայկական գլխագրերով։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 26,6x16,2 սմ։ Տիտղթ. արձանազարդ խորանի մեջ։ Էջախորագրերով։ 1 փորագիր պատկեր 8-րդ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և 1 լուսանցազարդ։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
Գրքի վնասված տիտղթ. նախորդ, տիտղոսաթերթը, 8, 9-րդ էջերը փոխարինվել են Հայաստանի ազգային գրադարանի (1738-ԱՀ) օրինակից:
File size: 144 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/85
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library