Armenian Rare Books
Author: Գրիգոր Տաթեւացի
Title: Նկատումն ճշմարտութեան
Translated Title: Consideration of the Truth
Publisher (standardized): տպ.Գրիգոր Մարզվանեցու
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1713
Notes: Նկատումն/ ճշմարտութե[ան]/ Տպագրեցաւ/ թվին հայոց ռ/ճկբ. իՀայրա/պ[ե]տու[թ]ե[ան] Տեառն/ Աղէքսանդրի։/
ԾԱՆՈԹ.՝ Տպարանի անունը գրքում հիշատակված չէ։ Գրքի անվանաթերթը նման է 1719 թ. Գր. Մարզվանեցու տպագրած Զենոբ Գլակի «Պատմութիւն Տարօնոյ» գրքի անվանաթերթին, ուստի կարելի է ենթադրել,որ այս ևս նույն տպարանի արտադրանքն է։ Նույնն է հաստատում նաև տիտղոսաթերթի վրայի «գրգ»-ն, որը մարզվանեցու նշանն է։ Տեսած 2 օրինակներն էլ ավարտվում են «շնոր» հիշագրով։
Տպակից է՝ Պտուղ զրաջանութեան (1733) գրքին:
Շարվ. չափը՝ 17,5x11 սմ։
ԺԶ(՞) էջ։
File size: 8,21 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia