Armenian Rare Books
Author: Գրիգոր Տաթեւացի
Title: Լուծմունք ներածութեան Պորփիւրի
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Շմավոնյան Շիրազեցու
Publisher (as it is on book): Տէր Յարութիւն Շմաւօնեան Շիրազեցի
Place: Մադրաս
Year of Publication: 1793
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ/Պորփիւրի որ կոչի/ ներածութի[ւն]։ Յորում/ պարունակին վերծանութի[ւն]ք, ամէնիմաստ/ Դավթի անյաղթ փիլի/սոփայի. և լուծմունք,/ սրբոյն Գրիգորի/ տաթեվացւոյ։/ Տէր տուր զիմաստդ խնդրողաց./ սրտի մտօք ընթերցողաց:// ԳԻՐՔ ՆԵՐԱԾՈՒԹԵԱՆ/ Եւ վերծանութեան և նոցին լուծման։/ Տպագրեցեալ ի Հայրապետութե[ան]./ ՏԵԱՌՆ ՂՈՒԿԱՍՈՒ Ս[ր]բ[ա]զան/ Կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց։/ Եւ ի Յառաջնորդութեան Նոր ջուղայու,/ Տ[եառ]ն Յակոբայ Արք Եպիսկոպոսի։/ Եւ ի Թագաւորութե[ան]. օգոստա/փառ Տ[եառ]ն Երկրորդի ՀԵՐԱԿLԱՅ/ Բակրատունւոյ Արքայի Վրաց։/ Աշխատասիրութ[եամ]բ սրբագրեցեալ/ ի Տ[է]ր սամուէլէ որդւոյ Տ[է]ր փիլիպ¬/պոսի ղայթմազեցւոյ։/ Արդեամք և ծախիւք Տ[է]ր Յարու[թ]ի[ւն]ի/ Շմաւոնեան Շիրազեցւոյ. Առ ի/ պատիւ Աղայ Մարութ Յօսեփեա/նին Փըռնաշեանց կոչեցելւոյ։/ Յամի տ[եառ]ն. 1793։/ Եւ ի Թուին Հայոց. 1242։ Մարտի. 21։/ Եղև ի Հնդիկս. ի Մայրաքաղաքն/ Մադրաս։/ Ի Տպարանի Տէր Յարութիւնի Շմաւօնեան/ Շիրազեցւոյ։/
413 զարդափակ էջ։ 2 և 324-րդ էջերը չտպագրված։ Ութածալ մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 11x18 սմ։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր, լուսանցազարդեր և զարդագրեր։ Վերջազարդերից շատերը Հարություն Շմավոնյանի տպարանանիշն է։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
Կազմակից է Պորփյուրի ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ և Դավիթ Անհաղթի ՎԵՐԾԱՆՈՒԹԻՒՆՔ ՆԵՐԱԾՈՒԹԵԱՆ ՊՈՐՓԻՒՐԻ գրքերին։
File size: 8.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/61
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library