Armenian Rare Books
Author: Գրիգոր Տաթեւացի
Title: Ոսկեփորիկ
Publisher : տպ. Աբրահամ Թրակացու
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1746
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ/ որ կոչի Ոսկէփորիկ:/ Արարեալ ս[ր]բ[ո]յ Հօրն/ մերոյ Գրիգորի Տա/թևացոյն եօթնալոյս/ Վարդապետի։/ ի Հայրապետու[թ]ե[ան] տ[եառ]ն/ Ղազարու սրբազան/ Կաթուղիկոսին։/ Եւ ի պատրիարգու[թ]ե[ան]/ սրբոյն ե[րուսաղ]էմի և կոստան/դնուպօլսոյ տ[եառ]ն Գրի/գորի և տ[եառ]ն Յակօբայ/ ա[ստուա]ծաբան Վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տ[ա]ցն։/
592 զարդափակ էջ. 146, 580, 582, 584, 586, 588, 589, 590-րդ էջերը համարակալված չեն։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 12.6x8.2 սմ։ Տիտղթ. արձանազարդ խորանի մեջ։ Առաջաբանը էջախորագրերով։ 5 փորագիր պատկեր՝ չափածո մակագրություններով, 147-րդ էջի նկարի վրա «ԱԲ» (Աբրահամ Թրակացի) և 364-րդ էջի նկարի վրա «ԳՐ» (Գրիգոր Մարզվանեցի) փորագրողների անվանատառերը։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը մոտ 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։
File size: 43.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Հովհ/3223
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library