close this section of the library Դաւիթ Անյաղթ
View the document Գիրք սահմանաց (1797)
View the document Գիրք սահմանաց:- Լուծմունք սահմանացն Դաւթի
View the document Վերծանութիւնք ներածութեան Պորփիւրի