Armenian Rare Books
Author: Աթանաս Մերասեան
Title: Ծառ կենաց
Translated Title: Tree of Life
Publisher (standardized): տպ. Դեմետրիոս Թեոդոսիուի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի դեմետրեայ թէոդոսեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1781
Notes: ԾԱՌ ԿԵՆԱՑ./ Յորում բովանդակին նախ՝ եօթն խոր/հրդածու[թ]ի[ւն]ք ի վ[ե]ր[այ] խորհրդոյ պ[ա]տ[ա]ր[ա]գին./ ըս[տ] եօթանց աւուրց շաբաթու։/ Երկրորդ, խորհրդաւոր աղօթք առ իւրաքան/չիւր արարողութի[ւն] պատարագի, հանդերձ խոր/հրդաւոր պատկերօք հին և նոր կտակարանաց։/ Յորս յարին զկնի և այլ հոգևոր մաղ/թանք ի հոգենորոգ զուարթու[թ]ի[ւն]/ աղօթասիրաց։/ Հաւաքեալ յիտալական գրոց՝ յաթա/նաս վ[ար]դ[ա]պ[ետ]է կոստանդնուպօլսեցւոյ, և յե/պիսկոպոսէ հռօմկլայ, ի փառս ա[ստուծո]յ:/ Տպեալ ծախիւք նորին Վարդապետի։/ Ի հայրապետութե[ան] տ[եառ]ն Ղուկասու/ հայոց կաթուղիկոսի։/ Յամի տ[եառ]ն. 1781. ի փետրվարի. 10։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ./ Ի տպարանի դեմետրեայ թէոդոսեանց։/ Հրամանաւ մեծաւորաց։/ Տիտղթ. դարձերեսը, 79 և 193 էջերը չտպագրված:
Շարվ. 9,4x6,2 սմ։
213 էջ։
File size: 16,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2349-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia